عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

برای مطالعه رفتار موتور القایی قفس سنجابی تحت عیب سیم‌پیچی استاتور سه مدل دینامیکی متداول هست. از این سه مدل یکی مبتنی بر روش اجزاء محدود[1] (FEM) می باشد ‌]14[ که قابلیت خوبی در احتساب اثرات رفتار غیرخطی ماده مغناطیسی هسته و نیز اثرات شیارهای استاتور و روتور دارد. مدل دیگر مبتنی بر مدل دو محوری (dq) می باشد  ]105[-]108[ و سومین مدل مبتنی بر نظریه تابع سیم پیچ[2] (WFA) بوده و قابلیت احتساب اثر تورب شیارهای روتور و نیز احتساب کلیه هارمونیک های فضایی نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) را دارد. در این پایان‌نامه با در نظر داشتن قابلیت‌های زیاد WFA، از این روش برای مدلسازی بهره گیری شده می باشد. ویرایشی از مدلسازی مبتنی بر WFA برای موتور القائی قفسه‌ای تحت عنوان مدل مدارهای مزدوج چندگانه[3] (MCCM) در سال 1995 ارائه گردید ‌]115[ که در آن حلقه های متشکل از هر دو میله مجاور از قفسه روتور بصورت یک مش مداری در نظر گرفته شده می باشد. در همان سال کاربرد این مدل برای تحلیل رفتار موتور تحت عیوب سیم پیچی استاتور و شکستگی میله ها و حلقه‌های انتهایی روتور نیز گزارش شده می باشد‌‌]111[. در سال 2002 با تبیین معضلات نظریه تابع سیم‌پیچ متداول در شرایط عدم یکنواختی فاصله هوایی، نظریه اصلاح شده برای بهره گیری در کلیه ماشین‌های الکتریکی با فاصله هوایی غیر یکنواخت ارائه گردید‌‌]116[. نظریه اصلاح شده تابع سیم‌پیچ تساوی اندوکتانس‌های متقابل دو مدار عمومی x و y (Lxy = Lyx) را تضمین می کند در حالیکه مطابق نظریه اصلی این تساوی در شرایط غیر یکنواختی فاصله هوایی مستقر نمی‌گردید. بهینه سازی طراحی تجهیزات الکترومغناطیسی با هدف کاهش هزینه ساخت منجر به نفوذ نقطه کار این تجهیزات به ناحیه اشباع منحنی مغناطیسی شده می باشد. موتور القایی هم از این امر مستثنی نبوده و لذا طی دو دهه اخیر کوشش های فراوانی در جهت ملحوظ کردن اثر اشباع مغناطیسی به مدل‌های مختلف این ماشین صورت گرفته می باشد   ‌‌]117- 125[. اما تا سال 2004 هیچکدام از این کوشش‌ها مرتبط با MCCM نبوده تا اینکه در این سال Nandi اولین گام‌های موثر را در این جهت برداشت، l

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد