عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-7- اطلاعات زیر باند

یکی دیگر از روش هایی که در VADها مورد بهره گیری قرار می گیرد، مطالعه انرژی فریم در زیرباندهای مختلف می باشد. بعضی VADها مانند [42] به سادگی، با محاسبه انرژی در هر زیرباند و سپس محاسبه SNR در زیر باند مربوطه و در نهایت محاسبه SNR فریم و مقایسه آن با مقدار آستانه، ماهیت فریم را مشخص می کنند. در بعضی VADها نظیر [43] از اطلاعات زیرباند برای تعیین صداداربودن، بی صدا بودن و یا سکوت بودن قاب به طریق زیر بهره گیری می کنند. برای تشخیص اینکه فریم موردنظر صدادار می باشد، آغاز سیگنال را از یک دسته فیلتر میان گذر گوسی، با مرکز فرکانس هایی که مضاربی از فرکانس گام می باشد، عبور می دهد. انرژی حاصله (Ef) محاسبه و با کمک انرژی کل (E)، عدد ρ از ارتباط ρ= E / (E-Ef) محاسبه می گردد. بالا بودن ρ نشان دهنده صدا دار بودن سیگنال می باشد. در این مرجع برای شناسایی سیگنال بی صدا هم از ارتباط γ=Eh / El  که Eh، انرژی در باند بالا و El، انرژی در باند پایین می باشد بهره گیری می گردد. در نهایت به کمک γ وρ ، VAD کارش را انجام می دهد. یکی از روش های تصمیم گیری در VADها بهره گیری از آزمایش مربع کای[1]می باشد.[81] این روش نیز بر اساس اطلاعات زیر باند قاب می باشد. از این آزمایش در دو قسمت، یکی در تخمین طیف نویز در جهت بهسازی از روش EM[2] که نوعی تفریق طیفی می باشد و دیگری در قسمت تشخیص بهره گیری می گردد. برای انجام اقدام آزمایش، آغاز با کمک بردار مشاهدات (فریم جاری) و بردار مقادیر موردانتظار (طیف تخمینی نویز) عدد مربع شای بدست می آید، عدد بدست آمده با مقدار آستانه مقایسه و عملیات تشخیص انجام می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: