عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌    نتایج شبیه سازی

در این فصل به تعریف اجزای ریزشبکه، تولیدات منابع بادی و خورشیدی براساس الگوریتم سناریو مد می‌پردازیم و در انتها نتایج حاصله از بهینه‌سازی را مطالعه خواهیم نمود. در ضمن لازم به یادآوری می باشد که به مقصود تعیین ظرفیت بهینه واحدها در سیستم مورد مطالعه از نرم‌افزار GAMS بهره گیری شده‌می باشد.

1‌.2‌      مشخصات اجزای ریزشبکه

در جدول 1.4 اختصار مشخصات فنی و اقتصادی تجهیزات بکار رفته در سیستم مختلط مورد مطالعه اعم از هزینه سالیانه سیستم شامل هزینه­های سرمایه گذاری اولیه، هزینه­های جایگزینی، هزینه­های تعمیر و نگهداری اجزای ریزشبکه، ظرفیت تولید‌ و هزینه سوخت دیزل ژنراتور آورده شده‌می باشد.

جدول ‏4‌.‌1  مشخصات اجزای ریزشبکه‌ها

دیزل

ژنراتور

مبدل الکترولایزر سلول سوختی سلول خورشیدی توربین بادی  
1000/600/400 3 20 20 5 25 توان نامی واحدها(KW)
0 2000 20000 20000 50000 100000 سرمایه‌گذاری اولیه($)
1000 15 15 15 20 100 هزینه تعمیر و نگهداری($)
0 0 1400 1400 6000 0 هزینه جایگزینی($)
90 95 74 50   0 بازده(%)
20 5 5 5 20 20 عمر (سال)
300/180/120 0 0 0 0 0 مصرف سوخت(lit/hour)
699/0 0 0 0 0 0 تولید گازهای مضر(kg/kWh)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: