تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-6) روش عصبی

بلوک ساختمانی اصلی کلیه مغزهای موجودات زنده، سلولی عصبی یا نرون می باشند هر نرون به صورت یک واحد پردازشگر اقدام می کند در واقع مغز مجموعه ای می باشد از چندین میلیون از این واحدهای پردازشگر که به صورت بسیار پیچیده ای به هم مرتطبتند و به صورت موازی اقدام می کنند. در مغز هر نرون مقادیر ورودی را از دیگر نرونها می گیرد به تابع انتقال اعمال می کند و خروجی اش را به لایه بعدی از نرونها می فرستد. این نرونها به نوبت خروجیها را به دیگر لایه ها می فرستند. به روش مشابه شبکه های عصبی مصنوعی از چند صد یا چندین هزار واحد پردازشگر ساده تشکیل شده اند که به صورت موازی به هم مرتبطبند و در چندین لایه به دنبال هم هستند.

یک شبکه عصبی مصنوعی یک سیستم پردازش اطلاعات می باشد که مشخصات کاری آن مشابه شبکه های عصبی طبیعی می باشد شبکه های عصبی مصنوعی بر اساس تعمیم مدل ریاضی نرونهای طبیعی بر اساس فرضیات زیر به وجودآمده اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید