عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-5) روش کاربری ارضی

اصول کلی این روش مبتنی برجمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازسطح هر منطقه از شهرمی باشد. دراین روش بعد از تقسیم بندی نواحی، پیش بینی براساس اندازه مصرف،متوسط نوع مصرف و همچنین چگالی بار مصرفی صورت خواهد پذیرفت.

معمولا در هر ناحیه کاربری های متفاوتی هست که با در نظر داشتن نوع این کاربریها ومساحت اشغالی آنها پیش بینی باربرای نواحی انجام میشود. مراحل کار به این شکل می باشد که آغاز درهرناحیه کوچک انواع کاربری هاومساحت آنها مشخص می شودکه البته انجام همین اقدام بسیار زمان برمی باشد،سپس پیش بینی بار برای هرکدام ازاین نواحی کوچک بدست می آید.دراین مرحله با بهره گیری از روشهای مختلف می توان پیش بینی بار را انجام دادکه باتوجه به نوع روش بکاربرده شده،روش کاربری ارضی می تواند به شاخه های مختلفی تقسیم گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید