عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- روش آشکارسازی کور پیشنهاد شده

در شکل زیر به مطالعه سرعت همگرایی و مقدار نهایی آن بر حسب اندازه SIR برای آشکارسازی کور MOE پرداختیم و آن را برای سه حالت مختلف از اندازه پلّه رسم و مقایسه نمودیم. نظاره می گردد که روش فازی مطرح شده برای تعیین اندازه پلّه دارای سرعت همگرایی بالاتری نسبت به دو روش دیگر می باشد.

عملکرد بهتر روش پیشنهاد شده برای تعیین اندازه پلّه در آشکارسازی کور MOE را می توان در شکل زیر برحسب اندازه احتمال خطا بر حسب SNR نیز مشاهد نمود. همان گونه که نظاره می گردد، با افزایش SNR که تصمیم گیری های قابل اعتماد تری را در پی دارد، عملکرد روش آشکارسازی پیشنهاد شده تا 2 dB می تواند از روش های دیگر بهتر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: