عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

 3-4-2- تعیین جایگاه چگالی شار مغناطیسی در فاصله هوایی

مطابق نظریه ماشین‌های القایی توزیع چگالی شار در فاصله هوایی تقریباً به شکل سینوسی بوده و با سرعت سنکرون دوران می کند و در اقدام گردش روتور هم جهت با گردش چگالی مزبور می باشد. لازمه بهره گیری از ارتباط (3-44) در محاسبه اندوکتانس‌ها تعیین جایگاه لحظه‌ای این چگالی شار () می باشد. مرجع  ]119[ بدون استدلال کافی  را برابر با زاویه لحظه‌ای مشتق زمانی بردار فضایی شار گردشی استاتور (d/dt) گرفته می باشد. مرجع  ]117[ هم از روش نسبتاً پیچیده‌ای برای تخمین این زاویه بهره گیری کرده می باشد. اما در اینجا از روش ساده‌ی ارائه شده در ]113[ بهره گیری می گردد که ریشه در یک ویژگی شبیه‌سازی ماشین القایی با بهره گیری از MCCM دارد. این ویژگی همان امکان محاسبه شار گردشی مش‌های روتور در هر پله از شبیه‌سازی می باشد. زیرا ابعاد و فیزیک همه مش‌های روتور یکسان می باشد، با صرفنظر از اثر ناچیز شارهای نشتی، می توان دریافت که در هر لحظه حداکثر چگالی شار فاصله هوایی (Bm) پیش روی آن مش روتور قرار دارد که حاوی بیشترین شار گردشی می‌باشد. با بهره گیری از مقادیر شار گردشی این مش و دو مش طرفین آن و یک ارتباط خطی می‌توان جایگاه Bm را با دقت خوبی تخمین زد :

(3-45)

که در آن  زاویه جایگاه Bm ، i شماره مش حاوی بیشترین شار گردشی،  زاویه مرکز مش شماره i در قاب مرجع روتور و  شار گردشی مش شماره i بوده و تعریف سایر پارامترهای ارتباط فوق مطابق قبل می باشد. انتظار می‌رود وقتی =می باشد  منطبق بر مرکز مش i باشد. همچنین وقتی = یا = می باشد انتظار می‌رود که بترتیب  منطبق بر مرز مشترک مش i با مش i-1 یا منطبق بر مرز مشترک مش i با مش i+1 باشد. ارتباط (3-45) انتظارات فوق را برآورده ساخته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید