تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-1- تابع معکوس فاصله هوایی در ماشین القایی اشباع پذیر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لازمه کاربردی شدن بعضی از مدل های ماشین القایی مانند MCCM صرفنظر کردن از رلوکتانس هسته فرومغناطیسی پیش روی رلوکتانس فاصله هوایی در مسیر شار اصلی ماشین می باشد که معادل با بی‌نهایت فرض کردن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی هسته مزبور می باشد. در غیر اینصورت محاسبه اندوکتانس‌های مختلف مورد بهره گیری در مدل بسادگی میسر نمی‌گردد. اما اشباع مغناطیسی رلوکتانس هسته را افزایش می‌دهد تا جایی که دیگر نمی‌توان از اثر آن چشم پوشی نمود. در این شرایط برای اینکه بهره گیری از مدل دو محوری ماشین همچنان میسر باشد، راه حلی در  ]117[ بکار برده شده می باشد. در این راه حل رلوکتانس هسته فرومغناطیس همچنان صفر فرض شده و افزایش رلوکتانس مسیر شار اصلی ماشین در اثر اشباع مغناطیسی با افزایش متناسب طول فاصله هوایی در این مسیر معادل سازی شده می باشد. زیرا اندازه اشباع هسته در نقاط مختلف متناسب با اندازه چگالی شار مغناطیسی در آن نقاط می باشد. افزایش معادل طول فاصله هوایی بایستی متناسب با توزیع چگالی شارحول فاصله هوایی باشد. از طرفی زیرا در هسته ماشین‌های القایی اندازه اشباع مستقل از جهت شار مغناطیسی می باشد، بایستی در هر نیم سیکل از تغییرات مکانی چگالی شار حول فاصله هوایی، تغییر طول معادل فاصله هوایی یک سیکل کامل را طی کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: