تکه هایی از این پایان نامه :

3-3-مقایسه روش های بخش بندی

مزیت روش های بر اساس فاصله در این آن می باشد که به هیچ اطلاعات قبلی نیاز ندارد اما زیرا بخش بندی براساس فاصله بین سگمنت های مجزاست و سگمنت های خیلی کوتاه، نمی توانند به قدر کافی مشخصات یک گوینده را توصیف کنند، پس سگمنت های خیلی کوتاه روی دقت این روش تاثیر نامطلوب دارند. پس این روش مقاومت وپایداری زیادی ندارد. سیستم های بخش بندی بر اساس مدل به اطلاعات قبلی برای آماده سازی مدل های گویندگان نیاز دارند. که این نقطه ضعف این سیستم ها می باشد. سیستم های هیبرید زیرا از هر دو روش بالا بهره گیری می نماید، بطور قابل ملاحظه ای نتایج بهتری از دو روش دیگر دارند.[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 3-4-روش های متداول آشکارسازی گوینده

متداول ترین معیارهایی که برای آشکارسازی تغییر گوینده بکار می طریقه عبارتند از:

-معیار اطلاعات بیزین

-نرخ درست نمایی عمومی[1]

-فاصله کالبک لیبلر[2]

-فاصله دیورژانس اشکال[3]

BIC – متقاطع[4]

-درستنمایی مدل مخلوط گوسی[5]

در ادامه هر یک از معیارها را تبیین می دهیم.[80]

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: