تکه هایی از این پایان نامه :

– لرزش :

لرزش قاب استاتور تابعی از خطاهای سیم‌پیچ، تک فازی و عدم تعادل ولتاژ تغذیه می باشد ]1[. تشدید بین نیروی محرکه الکترومغناطیسی و استاتور یکی از علت های لرزش در ماشین‌های الکتریکی می باشد]19و21و22[. اندازه‌گیری و آشکارسازی لرزش موجود در ماشین‌های الکتریکی مستلزم نصب حسگرهایی در بدنه موتور می باشد و لذا معایب ذکر گردیده در بهره گیری از شاخص قبلی در مورد این شاخص هم صدق می‌کنند.

1-3-1-3- دما :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گرمای بیش از حد یکی از علت های اساسی و بنیادین برای ایجاد خطا در موتور می باشد ]1و23و24[. برای آشکارسازی افزایش دما، حسگر لازم روی سیم‌پیچ نصب می گردد و یا در عایق جاسازی شده و به لحاظ الکتریکی ایزوله می گردد]1[. از آنجا که دمای بیش از حد در تنزل مولفه‌های کلیدی موتور مثل هادی‌های استاتور و روتور، هسته، عایق و حلقه‌های انتهائی روتور موثر می باشد، حفاظت حرارتی یکی از مهمترین ویژگی‌های سیستم مانیتورینگ و حفاظت موتور می باشد]3[. در ماشین‌های القایی، عایق استاتور در برابر دمای بیش از حد آسیب پذیرتر می باشد. پس، مانیتورینگ دمای استاتور در طولانی شدن عمر مفید این نوع موتور موثر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: