تکه هایی از این پایان نامه :

1-3) معیار سنجش خطا در پیش بینی

– میانگین قدر مطلق خطا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– میانگین قدر مطلق درصد خطا

– درصد میانگین قدر مطلق خطاها

– میانگین مربعات خطا

– ریشه میانگین مربعات خطاها

تحقیقات نشان داده‌ می باشد، دقت پیش‌بینی‌های کوتاه‌ مدت بیشتر از بلند مدت می باشد. همچنین رویکردهای سری زمانی دقیق تر از مدل‌های اقتصادسنجی بوده ‌می باشد.

 

2-4) روش­های پیش بینی

به گونه کلی روشهای پیش بینی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  • روش سنتی
  • روش مدرن

مانند روشهای سنتی می توان به روشهای زیر تصریح نمود:

  • روش سری زمانی
  • روش رگرسیون
  • پیش بینی باربا بهره گیری ازآمارهای مستقل
  • روش مصرف نهایی
  • روش کاربری ارضی

مانند روشهای مدرن می توان به روشهای زیر تصریح نمود:

  • روش عصبی
  • روش فازی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: