عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-1-معیار اطلاعات بیزین (BIC)

معیار بیزین بیشترین مورد بهره گیری در بخش بندی و کلاسه بندی را در بین روش های متریک به خود اختصاص داده می باشد. در ضمن روش ساده و کارآمدی می باشد. معیار بیزین یک معیار مشخص کردن پیچیدگی مدل مورد بهره گیری با در نظر داشتن تعداد پارامترهای آزاد بکار گرفته شده در مدل می باشد.[1] این مدل در سال 1971 توسط  اسچوارز و 1978 باز هم توسط  اسچوارز  بعنوان یک مدل معیار مورد بهره گیری قرار گرفت.[69] و بطور گسترده ای در مقالات آماری بکار می رود. مسئله انتخاب مدل، انتخاب یک مدل از میان مجموعه مدل- های کاندید M = M1 , M2 , … ,Mn می باشد. که این مدل، مجموعه داده مشخص D = D1 , D2 , … , DN را نمایش می دهد. مقدار BIC از ارتباط (3-1) بدست می آید.

 

درستنمایی ماکزیمم مدل Mi  و di  تعداد پارامترهای مستقل مدل می باشد. و  فاکتور جریمه می باشد که برای جبران مواردی با مقدار N کوچک مورد بهره گیری قرار می گیرد. (زیرا BIC تمایل به انتخاب یک مدل ساده دارد، در زمانی که نمونه انتخابی کوچک می باشد، برای تنظیم λ کوچکتر، احتمال انتخاب مدل پیچیده تر افزایش می یابد. در تئوری مقدار λ بایستی 1 قرار داده گردد، اما در اقدام λ یک پارامتر قابل تنظیم می باشد. در ارتباط فوق، مقدار ، از مقدار درستنمایی، بخاطر پیچیدگی کم می گردد. بر اساس معیار BIC، برای مقادیر بقدر کافی بزرگ N ، بهترین مدل برای نمایش داده، مدلی با مقدار BIC ماکزیمم می باشد. امکان انتخاب مدل صحیح توسط BIC با بزرگتر شدن سایز نمونه ها(N  ∞ )  به 1 نزدیک می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: