تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی ونتیجه گیری

روشهای مختلفی جهت پیش بینی یک فرایند مورد بهره گیری قرار می گیرد. مانند این روشها می توان به روش سری زمانی تصریح نمود چنانچه، هر یک از رخدادها به صورت یک دنباله در قالب اعداد و کمیت، مورد مطالعه قرار گیرد، می تواند راهکاری برای پیش بینی مقادیر آتی باشد. این دنباله ها، صرفنظر از اینکه مربوط به چه پدیده و برخاسته از چه ساز و کار و متاثر از چه عواملی باشند، به نام سری زمانی تحلیل و واکاوی می شوند.

سپس به مطالعه روش رگرسیون پرداخته شده می باشد. در این فرآیند، مقدار متغیر پاسخ بر حسب مقادیر سایر متغیر های مستقل پیش بینی می گردد. در رگرسیون چندگانه یک متغیره نیز ما تعدادی متغیر مستقل در دسترس داریم که می خواهیم با بهره گیری از آنها اندازه اثر متغیرهای مستقل را بر یک متغیر وابسته (متغیر پاسخ) مطالعه کنیم. روش کاربری ارضی نیز جهت پیش بینی مورد بهره گیری قرار می گیرد. دراین روش بعد از تقسیم  بندی نواحی، پیش بینی براساس اندازه مصرف، متوسط نوع مصرف وهمچنین چگالی بار مصرفی صورت خواهد پذیرفت. درروش مصرف نهائی نیز بعد از تقسیم بندی نواحی، پیش بینی براساس اندازه مصرف، متوسط نوع مصرف و همچنین چگالی بار مصرفی صورت خواهد پذیرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: