عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-2-ترکیب آماره T2 و BIC

بخش بندی بر اساس معیار BIC پیچیدگی زیادی دارد. اگرچه میتوان سرعت را با جستجو روی یک شبکه (در هر 30 فریم) بهبود داد، اما بار محاسباتی زیادی دارد. زیرا در یک پنچره برای هر نقطه شکست b، دترمینان- های دو ماتریس کواریانس کامل[1] تعیین می شوند و میانگین و کواریانس این توزیع ها بایستی برآورده شوند، اندازه خطا بالا خواهد بود. این معضلات منجر به پیشنهاد روشی سریعتر و مفیدتر برای آشکارسازی مرز از طریق آماره  T2 توسط هانسن و زیو گردید.[11]

آماره T2 هتلینگ، یک آماره چند متغیره از توزیع معروف  t می باشد.[70] یکی از کاربردهای آماره T2 هتلینگ، اندازه گیری فاصله بین میانگین دو نمونه در زمانی می باشد که ماتریس کواریانس آن دو نمونه یکسان اما نامعلوم فرض می گردد. در اینجا فرض می کنیم: دو نمونه در یک جریان گفتاری داریم. اولی شامل فریم های [1,b] و دومی شامل فریم های [b+1,N] می باشد. آماره T2 بصورت زیر تعریف می گردد.

 

و  بترتیب میانگین های دو نمونه هستند و ∑ ماتریس کواریانس مشترک می باشد. مقدار کوچکتر T2 نشان دهنده شباهت بیشتر توزیع های دو نمونه می باشد. پس، هنگامی که T2  به ماکزیمم خود می رسد، نقطه تغییر گوینده می باشد که بین نمونه های کاملا متفاوت و نامشابه رخ می دهد. این مطلب در شکل (3-3) نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: