عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2-2-بخش بندی  بر اساس مدل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این بخش بندی از دو مرحله تشکیل می گردد. این مراحل عبارتند از:

1)مرحله آموزش: داده های آموزشی اولیه به سیستم انتقال می یابد و از آن مدل های اولیه که در نهایت توسط سیستم مورد بهره گیری قرار می گیرد، استخراج می گردد.

2)مرحله آزمایش یا تشخیص گفتار : بازشناسی گفتار جدید با در نظر داشتن مدل های بدست آمده از مرحله قبل، هدف اصلی مرحله آزمایش یا بازشناسی می باشد. هر سیستم با در نظر داشتن الگوریتم کاری خود می تواند گفتار جدید را با مدل های اولیه ذخیره شده در مرحله آموزش مقایسه و در نهایت نتیجه را اعلام کند.

3-2-3-بخش بندی هیبرید

این روش ترکیبی از دو تکنیک بر اساس مدل و بر اساس فاصله می باشد. در این روش یک الگوریتم بخش بندی بر اساس فاصله، تنها برای ساخت یک مجموعه اولیه مدل های گویندگان بکار می رود، سپس با شروع از این مدل ها بخش بندی بر اساس مدل انجام می گردد و با ترکیب خوشه بندی بر اساس فاصله و بر اساس مدل دقت خوشه بندی افزایش می یابد.[1]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: