تکه هایی از این پایان نامه :

2-5-1) برازش مدل رگرسیون در محیط SAS

SAS مخفف Statistical Analysis Systemیک نرم افزار پر قدرت آماری می باشد. این نرم افزار بیشتر روشهای رایج آماری را پوشش می دهد و کاربر می تواند فرمانهای خاصی را که متناسب با نیازهایش باشد انتخاب نموده و به کار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع تجزیه و تحلیلهای سریهای زمانی، انواع مدلسازی خطی و غیر خطی، روشهای چند متغییره پیوسته و گسسته، کنترل کیفیت، آمار توصیفی، انواع تحلیلهای گرافیکی و نموداریSAS، انواع تحلیلهای ماتریسی و… را می توان توسط این نرم افزار انجام داد. در بعضی از کشورهای پیشرفته از لحاظ آمار مانند آمریکا، آشنایی و توان بهره گیری از این نرم افزار براییک آمارشناس از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: